ME Series

ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบน็อคดาวน์ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า สามารถกันฝุ่นและละอองน้ำได้ถึง IP55 
ซึ่งสามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในอาคาร และ ภายนอกอาคาร